menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – DE ORGANISATIE

1.1 Pimentel Advocatuur is een eenmanszaak gevestigd te Schiedam die gedreven wordt door de heer E. Pimentel h.o.d.n. Pimentel Advocatuur (KvK-nummer70310769),

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van Pimentel Advocatuur en daarbij aangesloten juristen.

1.3 Pimentel Advocatuur stelt zich tot doel het beoefenen van de advocatuur/juridische dienstverlening.

Artikel 2 – DE OPDRACHT

2.1 Elke overeenkomst van opdracht tussen Pimentel Advocatuur en Opdrachtgever strekkende tot het verlenen van diensten in de vorm van juridische bijstand door Pimentel Advocatuur aan Opdrachtgever, elke wijziging van of aanvulling op die overeenkomst, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 3 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere teleconsult, vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die gegeven wordt aan Pimentel Advocatuur en aan personen die in dienstbetrekking zijn van Pimentel Advocatuur.

3.2 De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website die door Pimentel Advocatuur wordt onderhouden.

3.3 De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met een rechtsbetrekking als bedoeld in de artikelen 3.1 en 3.2.

3.4 Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.

4.2 De opdrachtgever stemt ermee in dat de contracterende advocaat/jurist (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door een of meer bij het kantoor aangesloten advocaten/juristen onder diens verantwoordelijkheid.

4.3 Pimentel Advocatuur en de personen die in dienstbetrekking zijn, zullen bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:
(i) De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen Pimentel Advocatuur voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer.
(ii) De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen.

4.4 Pimentel Advocatuur zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Pimentel Advocatuur wordt door de opdrachtgever gemachtigd om voorwaarden die in de relatie tussen hen en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden en zo nodig tegen te werpen aan de opdrachtgever.

4.5 De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 5 – CONTACTGEGEVENS

5.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte verstrekking van de relevante adres-, mail- en telefoongegevens, alsmede alle andere contactgegevens die nodig zijn voor het kunnen onderhouden van contact met de opdrachtgever(s).

5.2 Indien de contactgegevens wijzigen, dient de opdrachtgever zelf (tijdig) zorg te dragen voor het doorgeven van de gewijzigde contactgegevens. Dit is ook het geval als de gegevens gewijzigd worden door een derde.

5.3 Voor zover de opdrachtgever kennis heeft of redelijkerwijs zou moeten hebben van de contactgegevens en/of de wijziging van de contactgegevens van anderen, die van al dan niet directe invloed (zullen) zijn op de bepaling van de rechtspositie en/of uitgangspositie in de desbetreffende zaak, is de opdrachtgever gehouden deze gegevens door te geven.

Artikel 6 – HONORARIUM

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief. Het toepasselijk tarief zal bij opdrachtbevestiging worden bericht. Pimentel Advocatuur gerechtigd de gehanteerde tarieven periodiek te wijzigen.

6.2 Ingeval door de Raad voor Rechtsbijstand aan de opdrachtgever een toevoeging is verstrekt, is de opdrachtgever voor de werkzaamheden die vallen onder de toevoeging een eigen bijdrage verschuldigd zoals opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand (in plaats van het honorarium genoemd in artikel 6.1). Ingeval de toevoeging wordt ingetrokken, zal alsnog het honorarium als bedoeld in artikel 6.1 in rekening worden gebracht.

6.3 Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten worden separaat in rekening gebracht.

6.4 Pimentel Advocatuur is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen van hun opdrachtgever(s); de hoogte van het te verlangen voorschot is afhankelijk van het belang van de zaak, de spoedeisendheid van de te verrichten werkzaamheden, alsmede de inschatting van het financiële risico dat met de zaak gemoeid is.

6.5 De werkzaamheden, gemaakte onkosten en eventuele voorschotten worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van de declaraties dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Indien betaling binnen deze 14 dagen uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim.

6.6 Bij gebreke van tijdige betaling is Pimentel Advocatuur zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen. Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn er tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een gerechtelijke procedure komen hier voorts de proceskosten bij.

6.7 De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de proceskosten en buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom.

6.8 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft Pimentel Advocatuur het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. Van dit recht zal slechts gebruik worden gemaakt nadat de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en hem een korte termijn is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

Artikel 7 – OPZEGGING

7.1 De opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.

7.2 De betrokken advocaat/jurist heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.

7.3 Opzegging doet niet af aan de verschuldigdheid van het honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 8 – ARCHIVERING

8.1 Na het einde van de opdracht kan de opdrachtgever binnen een termijn van vier weken verzoeken om de in het dossier aanwezige stukken op diens verzoek aan hem gratis af te geven. Indien de opdrachtgever de stukken niet zelf komt ophalen, kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht.

8.2 Na ommekomst van voornoemde vier weken staat het de Pimentel Advocatuur vrij de stukken voor zover mogelijk te digitaliseren.

8.3 Het (digitale) dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard. Opvragen van stukken is gedurende deze periode mogelijk tegen vergoeding van € 25,00 teneinde het dossier uit het archief te lichten en de gevraagde stukken ter beschikking van de opdrachtgever te stellen.

8.4 Na afloop van de termijn worden de stukken vernietigd.

Artikel 9 – AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de contracterende aangesloten advocaten/juristen afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. Een kopie van de polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.

9.2 Indien genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) om welke reden ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot tweemaal het honorarium dat in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan door opdrachtgever in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximumaansprakelijkheid van € 5.000,00.

9.3 De advocaat/jurist is voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van ingeschakelde derden conform artikel 4.4 niet aansprakelijk. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.

9.4 De opdrachtgever vrijwaart Pimentel Advocatuur voor alle aanspraken en kosten van derden indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

9.5 Pimentel Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.8.

Artikel 10 –TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

10.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Pimentel Advocatuur in verband met de verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

10.2 Nederlands recht is van toepassing.

10.3 Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Algemene Voorwaarden d.d. 1 januari 2018