menu
Huurrecht
advocaat huurrecht

Rechtsgebied

Huurrecht

  • Woon- of bedrijfsruimte
  • Opzegging huurovereenkomst
  • Verantwoordelijkheid onderhoud en reparatie woon of bedrijfsruimte
  • Vaststelling redelijke huurprijs en verhoging huurprijs
  • Onderverhuur, indeplaatsstelling

Tussen huurder en verhuurder kunnen zich conflicten voordoen. Dit geldt bij het aangaan en het beëindigen of opzeggen van een huurovereenkomst, maar ook tijdens de huurperiode. De huur wordt niet betaald. De huurder lijdt schade als gevolg van een lekkage of een ander gebrek. Er is verschil van mening over de servicekosten. Een huurder veroorzaakt overlast en gedraagt zich niet als ‘goed huurder’. Pimentel Advocatuur zorgt voor een passende juridische oplossing in geval van geschillen of vragen over woon- en bedrijfsruimten. Uiteraard kunt u ook een huurcontract door mij laten opstellen of beoordelen.

Veel voorkomende zaken voor de verhuurder

Incasso van achterstallige huurtermijnen

Pimentel Advocatuur verhaalt voor verhuurder achterstallige huurtermijnen. In eerste instantie zal de huurder buiten rechte worden aangeschreven. In deze sommatiebrief wordt de hoofdsom (de achterstallige huurtermijnen) vermeerderd met de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente gevorderd. Betaalt huurder dan nog niet dan kan de achterstand in rechte worden gevorderd. Naast de vordering van de achterstallige huurtermijnen kan in kort geding ook de ontruiming van het pand/woning en ontbinding van de huurovereenkomst worden verzocht.

Opzegging van de huurovereenkomst door verhuurder

De verhuurder kan een huurovereenkomst doen eindigen door deze op te zeggen. De wet stelt specifieke voorwaarden waaraan de opzegging moet voldoen. Welke voorwaarden dat zijn, hangt af van het soort huurruimte. Zo zijn er verschillende regels voor opzegging van huur bij zelfstandige woonruimte (art. 7:271 lid 5 onder b), bedrijfsruimte (art. 7:290 BW e.v.) of overige bedrijfsruimte (art 7:230a BW), Belangrijk is dat wanneer de huurder niet instemt met een opzegging van een huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte of voor een bedrijfsruimte altijd een gerechtelijke tussenkomst vereist is. Bij de overige soorten huurovereenkomsten is dat niet vereist.

Ontbinding van de huurovereenkomst door verhuurder

De regels voor ontbinding van de huurovereenkomst zijn bij alle soorten huurovereenkomsten hetzelfde. Ontbinding kan alleen wanneer de huurder toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de huurovereenkomst, bijvoorbeeld als er een achterstand in de betaling van de huurtermijnen is. De rechter kan dan om ontruiming van het gehuurde worden gevraagd eventueel in combinatie met ontbinding van de huurovereenkomst.

Veel voorkomende zaken voor de huurder

Schending huurovereenkomst door verhuurder

Pimentel Advocatuur wordt regelmatig ingeschakeld door huurders als de verhuurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt. U kunt denken aan de situatie dat verhuurder ten onrechte de borg verrekend, ten onrechte schade verhaalt na oplevering of haar onderhoudsverplichtingen schendt.

Inroepen huurbescherming of ontruimingsbescherming

De verhuurder kan niet zo maar een huurovereenkomst opzeggen met een ondernemer. Afhankelijk van de soort bedrijfsruimte kan de huurder zich beroepen op huurbescherming of ontruimingsbescherming. Huurbescherming gaat verder dan ontruimingsbescherming. Bij huurbescherming mag de verhuurder alleen opzeggen bij specifiek in de wet genoemde gevallen. Bij ontruimingsbescherming kunt u de rechter verzoeken de ontruimingstermijn met een jaar uit te stellen, Dit kan de huurder drie maal doen. Pimentel Advocatuur kan voor u beoordelen onder welk regime u valt en voorts zich namens u beroepen op huurbescherming of een juridisch onderbouwd verzoek doen bij de rechter om de ontruimingstermijn te verlengen.

Casus

Er zijn nog geen casus toegevoegd.

PIMENTEL ADVOCATUUR
‘s Gravenlandseweg 258
3125 BK Schiedam
+31(0)10 24 24 187
info@pimentel-advocatuur.nl
map