menu

voor midden- en kleinbedrijf en particulieren
Pimentel Advocatuur

Altijd op zoek naar de beste oplossing!

Voor de ondernemer en de particulier

Pimentel Advocatuur is een modern kantoor gevestigd te Schiedam met een frisse kijk op het bedrijven van de advocatuur en met persoonlijke aandacht voor uw zaak.

Samen met u gaat Pimentel Advocatuur direct op zoek naar de beste oplossing voor u als ondernemer of als particulier. Dit kan zijn een kort juridisch advies of een inhoudelijke gerechtelijke procedure.

Het kantoor onderscheidt zich daarbij door een duidelijke en directe manier van communiceren, een begrijpelijk plan van aanpak c.q. strategie en een praktische oplossingsgerichtheid.

Voorop staat dat Pimentel Advocatuur altijd met u meedenkt om voor u een maximaal resultaat te behalen en dat alles tegen een redelijke prijs.

Enrico Pimentel

Werkgebieden

Voor wie werkt hij

Pimentel Advocatuur richt zich op het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en de regio Rotterdam. Hij werkt ook voor particulieren.

U kunt altijd bij hem terecht voor juridisch advies en bijstand voor het voeren van gerechtelijke procedures. Pimentel Advocatuur is gespecialiseerd op meerdere rechtsgebieden en kan daarom een brede en gedegen dienstverlening bieden. Bij het vinden van een oplossing kunt u op ons bouwen.

Hij hecht veel waarde aan een lange relatie met zijn cliënten en vindt het belangrijk dat er een goede band wordt opgebouwd. Hij wil u en/of uw bedrijf goed leren kennen. De lijnen zijn daarom kort.

Pimentel Advocatuur is makkelijk telefonisch bereikbaar.

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

 • Ontslag op staande voet
 • Ontslag tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Beëindiging met wederzijds goedvinden
 • CAO Advies
 • Arbeidscontracten opstellen
 • Ontslagvergoeding /transitievergoeding

Huurrecht

 • Woon- of bedrijfsruimte
 • Opzegging huurovereenkomst
 • Verantwoordelijkheid onderhoud en reparatie woon of bedrijfsruimte
 • Vaststelling redelijke huurprijs en verhoging huurprijs
 • Onderverhuur, indeplaatsstelling

Contractenrecht

 • Opstellen overeenkomsten
 • Koopovereenkomst, distributievereenkomst
 • Algemene voorwaarden
 • Contractuele geschillen, wanprestatie

Woonrecht

 • Koop en verkoop
 • Bouwrecht
 • Verborgen gebreken
 • Burenrecht
 • Vereniging van eigenaars

Incasso

 • Beslaglegging
 • Afdwingen betalingen bij de rechter
 • Starten kort geding
 • Aanvragen faillissement

Enrico Pimentel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 'Arbeidsrecht' en 'Algemene praktijk'. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

advocaat regio rotterdam
advocaat regio rotterdam

Nieuws

Er zijn nog geen items toegevoegd.

Situatiebeschrijvingen die zich hebben voorgedaan

Casus

contractenrecht

Zelfstandig verweer borg

Een besloten vennootschap heeft ten behoeve van haar onderneming een kredietovereenkomst gesloten met ABN AMRO. Aan haar is een krediet van maximaal € 25.000,- ter beschikking gesteld. Voor de verplichtingen uit de overeenkomst waren beide bestuurders/aandeelhouders hoofdelijk mede aansprakelijk, althans stonden zij borg als de vennootschap in verzuim was met betaling. Bestuurders/borgen A en B waren uitsluitend gezamenlijk bevoegd over het krediet te beschikken. Voor betalingen was de handtekening van beide bestuurders nodig. Bestuurder/borg B is op enig moment als bestuurder tevens werknemer ontslagen. Na het ontslag is door de vennootschap het krediet maximaal aangesproken en is verzuimd de debetstand aan te vullen. De vennootschap is inmiddels gefailleerd.

ABN AMRO heeft bij borg A en B terugbetaling gevorderd. Borg A heeft de vordering erkend. In eerste aanleg had borg B zichzelf vertegenwoordigd. Omdat zijn verweer onvoldoende was onderbouwd is de vordering van ABN AMRO door de rechtbank toegewezen.

Bij het Gerechtshof had ABN AMRO aangevoerd dat aan borg B geen zelfstandig verweer meer toekomt nu de vordering door de vennootschap en bestuurder/borg A is erkend. Daarnaast voert ABN AMRO aan dat borg A en de vennootschap niet tegen het veroordelende vonnis zijn opgekomen. Om die reden dient het vonnis als vaststaand te worden beschouwd.

Het Gerechtshof gaat niet mee in het standpunt van ABN AMRO. Het Gerechtshof oordeelt dat de rechterlijke uitspraak in de rechtsverhouding tussen ABN AMRO en borg A geen gezag van gewijsde heeft in de rechtsverhouding tussen ABN AMRO en borg B. Borg B kan derhalve zelfstandig verweer voeren.  ABN AMRO heeft naar het oordeel van het Gerechtshof haar vordering feitelijk onvoldoende onderbouwd. Niet is gebleken wanneer en op welke wijze het negatieve saldo op de rekening is ontstaan.

De vordering van ABN AMRO is afgewezen.

woonrecht

Verborgen gebreken woning

Koper heeft van verkoper een woning uit 1931 gekocht. De woning bestond voorheen uit twee aparte woningen: een benedenwoning en tweelaagse bovenwoning. In de jaren tachtig zijn de twee woningen samengevoegd door middel van een muurdoorbraak op de begane grond. Verkoper was toen nog geen eigenaar van de woning. De woning is door een bouwkundige gekeurd.

Na de koop ontstaan twijfels over de constructie door koper. Onderzoek door een constructeur bevestigt dat constructie niet deugd en er instortingsgevaar bestaat. Koper vordert volledig herstel van de gebreken.

Verkoper stelt zich op het standpunt dat verkoper bekend is of had moeten zijn met de gebreken. Uit het rapport van de aankoopkeuring blijkt dat er al vraagtekens bestonden over de deugdelijkheid van de constructie. Bekend was dat er geen vergunning was verleend voor de samenvoeging van de woningen. Daarnaast heeft verkoopmakelaar verklaard dat hij tijdens de bezichtiging van de woning door koper heeft aangegeven dat het om een oude woning gaat die absoluut aandacht, renovatie en modernisering nodig had en dit tot uiting is gekomen in de lagere vraagprijs.

Rechtbank wijst de vordering van kopers af. De rechtbank is van mening dat het gebrek bij kopers wel kenbaar moest zijn en dat kopers dus rekening hadden moeten houden met de nodige herstelkosten.

PIMENTEL ADVOCATUUR
‘s Gravenlandseweg 258
3125 BK Schiedam
+31(0)10 24 24 187
info@pimentel-advocatuur.nl
map