menu
Contracten­recht
advocaat contractenrecht

Rechtsgebied

Contractenrecht

  • Opstellen overeenkomsten
  • Koopovereenkomst, distributievereenkomst
  • Algemene voorwaarden
  • Contractuele geschillen, wanprestatie

De advocaat verbintenissenrecht of contractenrecht van Pimentel Advocatuur ondersteunt en adviseert ondernemers en particulieren bij het opstellen, beoordelen, aanpassen uitonderhandelen en/of beëindigen, vernietiging van contracten en algemene voorwaarden.

Afspraken goed en duidelijk vastleggen in een overeenkomst

Het is verstandig om afspraken, een samenwerking in een contract goed en duidelijk vast te leggen. Contracten kunnen worden afgesloten tussen particulieren onderling, tussen bedrijven onderling en tussen een bedrijf en particulier. Door afspraken duidelijk vast te leggen kunnen veel geschillen worden voorkomen. Ondanks dat partijen afspraken hebben vastgelegd, kunnen er nog problemen ontstaan omdat clausules of bepalingen zijn vergeten of de formulering niet duidelijk is.

Het contractenrecht regelt onder andere hoe overeenkomsten tot stand komen, waaraan ze moeten voldoen om geldig te zijn en wat er gebeurt als een overeenkomst niet  wordt nageleefd. Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten maar ook discussies daarover komen dagelijks voor in mijn praktijk. Voorkomen van rechtszaken door goede contracten is altijd voordeliger dan geschillen en rechtszaken achteraf.

Contracten opstellen is maatwerk

Op internet zijn gratis modellen te vinden voor diverse soorten contracten. Dit zijn echter standaardmodellen die niet zijn toegesneden op uw specifieke situatie. Onze contractenrecht advocaat levert maatwerk en zorgt ervoor dat de overeenkomst wel is toegespitst op uw feiten en omstandigheden.

Overeenkomsten dienen regelmatig gecheckt te worden. Gebruikt u al langere tijd dezelfde overeenkomsten, dan kunnen bepalingen achterhaald zijn door gewijzigde wet- en regelgeving. U kunt daar mogelijk dan geen beroep meer op doen. Pimentel Advocatuur stelt overeenkomsten voor u op die voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. Ook toetst hij bestaande overeenkomsten en adviseert over eventuele knelpunten, onjuistheden en aanpassingen.

Algemene voorwaarden checken of opstellen

Bij het aangaan van een overeenkomst zijn de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden vaak een belangrijk onderdeel van de gemaakte afspraken. In dergelijke algemene voorwaarden kunnen veelsoortige bepalingen worden opgenomen, zoals aansprakelijkheidsbeperkingen, bepalingen over de totstandkoming van opdrachten, leveringstermijnen, betalingscondities, hoe en waar een product geleverd wordt tot wanneer daarover kan worden geklaagd en de bevoegdheid van rechterlijke instanties.

Vanwege het veelvuldige gebruik van algemene voorwaarden zijn er in het Burgerlijk Wetboek verschillende eisen opgenomen waaraan algemene voorwaarden moeten voldoen. In de wet zijn bijvoorbeeld bepalingen opgenomen over de manier waarop algemene voorwaarden van toepassing moeten worden verklaard op een overeenkomst en zijn bepaalde afspraken verboden indien een overeenkomst wordt aangegaan met een consument. Een veelgemaakte fout is dat de gebruiker (opsteller) van algemene voorwaarden geen redelijke mogelijkheid heeft geboden aan een contractspartij om kennis te nemen van de algemene voorwaarden of dat een contractspartij bij het aangaan van een overeenkomst verwijst naar de eigen algemene voorwaarden zonder de eerder aangeboden algemene voorwaarden van de wederpartij af te wijzen.

Het is daarom altijd van belang om algemene voorwaarden kritisch tegen het licht te houden, zowel inhoudelijk als hoe deze al dan niet ter hand zijn gesteld aan de wederpartij. Dit laatste kan soms in één keer voor zorgen dat u geen beroep meer kunt doen op de algemene voorwaarden. Pimentel Advocatuur kan een juridische check doen van uw algemene voorwaarden of de door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden.

Veel voorkomende geschillen:

Geschillen over koop en verkoop

U doet als ondernemer of particulier een aankoop en na levering blijkt dat het product niet de eigenschappen bezit die de koper hiervan op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Voorbeeld is de aankoop van een bedrijfsmachine. Deze behoort te werken hetgeen je mag verwachten. Een ander voorbeeld is de koop van een auto van een paar jaar oud. Koper behoeft niet te verwachten dat versnellingsbak van de auto na een paar weken kapot is of dat de auto in het geheel niet meer rijdt. Pimentel Advocatuur kan uw rechtspositie bepalen en tegen de wederpartij optreden.

Uiteraard staat Pimentel Advocatuur ook de verkoper bij die door koper wordt beticht een product te hebben geleverd die niet aan de overeenkomst zou beantwoorden.

Geschillen over een overeenkomst van opdracht

Indien u als ondernemer andere bedrijven inschakelt om werkzaamheden voor u uit te voeren, anders dan aanneming van werk of door arbeidsovereenkomst, dan wordt er gewerkt middels een overeenkomst van opdracht. Bij de uitvoering van de werkzaamheden kunnen conflicten ontstaan over bijvoorbeeld de omvang van het werk, de kwaliteit van het werk en eventueel ontstane schade. Pimentel Advocatuur kan u ondersteunen bij een dergelijk geschil.

Komt uw contractpartij de afspraken niet na?

Wanneer uw contractspartij de gesloten overeenkomst niet nakomt heeft u de mogelijkheid zich te beroepen op:

  • Opschorting
  • Nakoming
  • Schadevergoeding
  • Opzegging
  • Ontbinding.

In sommige gevallen is een contract nietig of vernietigbaar.

Pimentel advocatuur ondersteunt u bij het beoordelen en opstellen van contracten, het procederen over nakoming.

Casus

contractenrecht

Zelfstandig verweer borg

Een besloten vennootschap heeft ten behoeve van haar onderneming een kredietovereenkomst gesloten met ABN AMRO. Aan haar is een krediet van maximaal € 25.000,- ter beschikking gesteld. Voor de verplichtingen uit de overeenkomst waren beide bestuurders/aandeelhouders hoofdelijk mede aansprakelijk, althans stonden zij borg als de vennootschap in verzuim was met betaling. Bestuurders/borgen A en B waren uitsluitend gezamenlijk bevoegd over het krediet te beschikken. Voor betalingen was de handtekening van beide bestuurders nodig. Bestuurder/borg B is op enig moment als bestuurder tevens werknemer ontslagen. Na het ontslag is door de vennootschap het krediet maximaal aangesproken en is verzuimd de debetstand aan te vullen. De vennootschap is inmiddels gefailleerd.

ABN AMRO heeft bij borg A en B terugbetaling gevorderd. Borg A heeft de vordering erkend. In eerste aanleg had borg B zichzelf vertegenwoordigd. Omdat zijn verweer onvoldoende was onderbouwd is de vordering van ABN AMRO door de rechtbank toegewezen.

Bij het Gerechtshof had ABN AMRO aangevoerd dat aan borg B geen zelfstandig verweer meer toekomt nu de vordering door de vennootschap en bestuurder/borg A is erkend. Daarnaast voert ABN AMRO aan dat borg A en de vennootschap niet tegen het veroordelende vonnis zijn opgekomen. Om die reden dient het vonnis als vaststaand te worden beschouwd.

Het Gerechtshof gaat niet mee in het standpunt van ABN AMRO. Het Gerechtshof oordeelt dat de rechterlijke uitspraak in de rechtsverhouding tussen ABN AMRO en borg A geen gezag van gewijsde heeft in de rechtsverhouding tussen ABN AMRO en borg B. Borg B kan derhalve zelfstandig verweer voeren.  ABN AMRO heeft naar het oordeel van het Gerechtshof haar vordering feitelijk onvoldoende onderbouwd. Niet is gebleken wanneer en op welke wijze het negatieve saldo op de rekening is ontstaan.

De vordering van ABN AMRO is afgewezen.

contractenrecht

Rechtsgeldige ingebrekestelling

De kredietverstrekker vordert betaling van een consumenten kredietovereenkomst die vanwege betalingsachterstand volledig opeisbaar is geworden. De kredietverstrekker stelt dat er een kredietovereenkomst is aangegaan van fl 50.000,- met de heer M. De heer M. betwist de kredietovereenkomst. De persoonlijke gegevens kloppen en de handtekening toont gelijkenis met zijn handtekening, maar hij kan zich niet herinneren een kredietovereenkomst te hebben afgesloten of dat er een kredietbedrag aan hem is uitgekeerd.

De rechtbank heeft de kredietverstrekker een bewijsopdracht gegeven. De kredietverstrekker moet aantonen dat het bedrag is overgemaakt naar de rekening van de heer M., dan wel dat betalingen zoals vermeld op het historisch overzicht zijn betaald van de rekening van M. De kredietverstrekker slaagt niet in de bewijsopdracht. Desondanks oordeelt de rechtbank dat de kredietovereenkomst is aangegaan en het bedrag van fl. 50.000,- is uitgekeerd.

De vordering van de kredietverschaffer wordt uiteindelijk afgewezen omdat niet aan de vereisten van een rechtsgeldige ingebrekestelling is voldaan. Onder verwijzing naar het arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch van 11 november 2014 dient een rechtsgeldige ingebrekestelling te voldoen aan: de vermelding dat sprake is van een betalingsachterstand van x aantal maanden, een sommatie om de achterstallige betaling alsnog binnen een bepaalde termijn te voldoen en de gevolgen van niet (tijdige betaling), waaronder het geheel opeisen van de gehele openstaande vordering.

Het Hof oordeelt dat nu er geen rechtsgeldige ingebrekestelling is verzonden niet kan worden vastgesteld dat het uitstaande saldo ineens opeisbaar is geworden. Een deugdelijke grondslag ontbeert en leidt tot afwijzing van de vordering van de kredietverstrekker.

PIMENTEL ADVOCATUUR
‘s Gravenlandseweg 258
3125 BK Schiedam
+31(0)10 24 24 187
info@pimentel-advocatuur.nl
map